top of page

Algemene voorwaarden


Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Garantie 

Artikel 15 – Montage en Installatie

Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 – Eigendomsvoorbehoud

Artikel 18 - Aansprakelijkheid

Artikel 19 – Ontbinding

Artikel 20 – Niet nakomen
Artikel 21 - Geschillen


 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 

1.     Bedenktijd: de termijn waarbinnen de afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 

2.     Het herroepingsrecht vervalt wanneer de airco geïnstalleerd is. 

3.     Afnemer: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

4.     Dag: kalenderdag;

5.     Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

6.     Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de afnemer of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

7.     Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 

8.     Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan afnemeren aanbiedt;

9.     Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

10.  Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Aircovooru bv
De Krijgsmanlaan 48
1398 DW Muiden
Nederland

E info@aircovooru.nl
KVK 85016616
BTW nummer 863471006B01
 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en afnemer.

    

2.     Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling die de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

 

3.     Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

4.     Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 

Artikel 4 - Het aanbod

1.     Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

2.     Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

 

3.     Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 

4.     Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

5.     Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

 

6.     Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

·       de eventuele kosten van verzending;

·       de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

·       het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

·       de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

·       de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert; en

·       de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

7.         Afnemer zorgt voor voldoende parkeerruimte en draagt zorg voor eventuele benodigde parkeervergunningen. Parkeerkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

Artikel 5 - De overeenkomst

1.     De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en na ontvangst van de vooruitbetaling als dit is overeengekomen.

 

2.     Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden.

 

3.     Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 

4.     De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

5.     De ondernemer zal bij het product of dienst aan de afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

·       het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de afnemer met klachten terecht kan;

·       de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de afnemer van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

·       de informatie over garanties en bestaande service na aankoop.

  

6.     Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

1.     Bij de aankoop van producten (anders dan producten die geïnstalleerd worden) heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de afnemer of een vooraf door de afnemer aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger. 

Bij de aankoop van producten die geïnstalleerd worden, zoals airconditioners en toebehoren, heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van de aanbetaling door de ondernemer. Op het moment dat de airconditioner geïnstalleerd is vervalt de bedenktijd en het herroepingsrecht.
 

2.     Tijdens de bedenktijd zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

3.     Wanneer de afnemer gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de afnemer te doen door middel van een communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de afnemer kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

 

4.     Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.


Bij levering van diensten:
 

1.     Bij levering van diensten heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. Deze mogelijkheid vervalt vanaf het moment van installatie.

 

2.     Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de afnemer zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

1.     Indien de afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 

2.     Indien de afnemer een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de afnemer is gebruikt tenzij de afnemer nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

 

3.     Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de afnemer zelf is de afnemer aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

 

4.     De afnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1.     De ondernemer kan het herroepingsrecht van de afnemer uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 

2.     Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

·       die door de ondernemer tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de afnemer;

·       die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

·       die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

 ​

Artikel 9 - De prijs

1.     Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

  

2.     Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 

3.     Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

1.     De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

 

2.     Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de afnemer op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

 

3.     Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

 

4.     De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

 

5.     De garantie geldt niet indien:

·       de afnemer de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

·       de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

·       de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1.     De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2.     Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

 

3.     Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 6 weken uitvoeren, tenzij afnemer akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Gedurende de zomerperiode (juni tot en met augustus) kan de levering en montage van airconditioners langer duren dan 6 weken vanwege de beperkte beschikbaarheid van installateurs.

 

4.     Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk 6 weken nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De afnemer heeft geen recht op een schadevergoeding.

 

5.     Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de afnemer geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding.

 

6.     In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de afnemer betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 

7.     Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. 

 

8.     Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de afnemer of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

1.     De afnemer kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 

2.     De afnemer kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 

3.     De afnemer kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

·       te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

·       tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

·       altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Artikel 13 - Betaling

1.     De door afnemer verschuldigde bedragen dienen te worden voldaan:

- 50% van het offertebedrag binnen 14 werkdagen na akkoord op de offerte, of uiterlijk één dag voor de installatiedatum indien deze binnen 14 dagen na akkoord gepland is;

- Het resterende bedrag binnen 7 dagen na afloop van de levering en montage. 

In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de afnemer de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

 

  1. De betalingstermijnen hebben geen verband met de levering van de producten, tenzij anders overeengekomen;

 

  1. Afnemer dient bij werkzaamheden welke gedeeltelijk zijn uitgevoerd, naar rato gedeeltelijk te betalen aan Aircovooru en het restantbedrag bij oplevering als alles is uitgevoerd;

 

4.     De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 

5.     In geval van wanbetaling van de afnemer heeft de ondernemer het recht om de afnemer rente in rekening te brengen op de verschuldigde, maar niet betaalde bedragen. Deze rente bedraagt 3 punten boven de wettelijke rente in Nederland, zoals bepaald in artikel 6:119a en artikel 6:120 lid 2 BW. Daarnaast behoudt Aircovooru alle andere rechten die van toepassing zijn, inclusief het recht om buitengerechtelijke incassokosten te verhalen op de afnemer, bovenop eventuele gerechtelijke kosten. 

Artikel 14 – Garantie

1.     Ten aanzien van producten geldt dat de garantie beperkt is tot de eventuele garantie die de fabrikant met de producten meelevert, met dien verstande dat een door Aircovooru, fabrikant of importeur verstrekte garantie niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten in het kader van een consumentenkoop kunnen doen gelden (conformiteit);

 

2.     In geval van een beroep op eventuele fabrieksgarantie geschiedt afwikkeling daarvan conform de toepasselijke fabrieksgarantievoorwaarden van de fabrikant of toeleverancier van Aircovooru. De eventuele kosten die de toeleverancier in verband met een beroep op de fabrieksgarantie doorberekent, alsook de eventuele kosten die Aircovooru maakt in verband met de bemiddeling bij een beroep op de fabrieksgarantie, komen voor rekening van afnemer;

 

3.     Een aanspraak gebaseerd op non-conformiteit vervalt in elk geval indien een gebrek van het (op)geleverde het gevolg is van een na de (op)levering van buiten komende oorzaak of een andere niet aan Aircovooru toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken ontstaan na de (op)levering als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, molestschade, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de eventuele (onderhouds)voorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Aircovooru, het niet vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan het (op)geleverde, waaronder mede begrepen reparaties die niet met voorafgaande schriftelijke instemming van Aircovooru zijn uitgevoerd.

Artikel 15 – Montage en installatie

  1. Afnemer is verantwoordelijk voor een juiste en tijdige uitvoering van alle noodzakelijke voorzieningen en voorwaarden voor de opstelling van het te monteren product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde staat;

 

2. Onverminderd lid 1 zorgt afnemer in ieder geval op eigen kosten en risico ervoor dat: 

a. De uitvoerders, hun werkzaamheden kunnen aanvangen en voortzetten tijdens normale werkuren en indien nodig, buiten normale werkuren, mits dit Tijdig aan de afnemer is medegedeeld; 

b. Geschikte vereiste voorzieningen volgens overheidsregelingen, de overeenkomst en het gebruik aanwezig zijn voor de uitvoerders van Aircovooru; 

c. De toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport; 

d. De aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage; 

e. Afsluitbare opslagruimten aanwezig zijn voor materialen, gereedschap en andere zaken; 

f. Alle vereiste veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd om te voldoen aan de toepasselijke overheidsvoorschriften tijdens de montage/installatie. 

g. De te monteren producten bij aanvang en tijdens de montage op de juiste plaats aanwezig zijn. 

 

3. Afnemer stelt Aircovooru in de gelegenheid de werkzaamheden onbelemmerd en aaneengesloten te verrichten. Afnemer dient aanwezig te zijn op de afgesproken dag en tijd om opdrachtnemer toegang te verschaffen tot het object;


4. Schade en kosten als gevolg van het niet tijdig voldoen aan de voorwaarden in dit artikel komen voor rekening van de afnemer;


5. Indien er schade van welke aard dan ook ontstaat vanwege doorboren van niet 

zichtbare leidingen in muren, vloeren, plafonds of wanden, wordt dit niet door Aircovooru gedekt. Aircovooru verzoekt afnemer hen juist te informeren over de aanwezigheid hiervan. Aircovooru zal wel zo nodig wat mogelijk is proberen te herstellen. Eventuele kosten kunnen door Aircovooru worden doorberekend;


6. Plaats nooit kwetsbare apparatuur, meubilair of kwetsbare materialen onder een airco. Een airco kan water lekken. Alle waterschades zijn voor risico van de klant en worden niet door Airco Centraal vergoed. 

 

Artikel 16 - Klachtenregeling 

1.     Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd.

 

2.     Bij Aircovooru ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

3.     Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

4.     Bij klachten dient een afnemer zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de afnemer zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de afnemer de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als afnemer stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de afnemer betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

  

  1. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Aircovooru, zal Aircovooru naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 17 – Eigendomsvoorbehoud

  1. Aircovooru behoudt zich het eigendom voor van alle geleverde goederen en verrichte werkzaamheden totdat de afnemer het volledige verschuldigde bedrag, inclusief rente en kosten, heeft voldaan. 

 

  1. Zolang het eigendom van de geleverde goederen niet is overgedragen aan de afnemer, mag de afnemer de goederen niet verpanden of enig ander recht daarop verlenen aan derden.

 

Artikel 18 – Aansprakelijkheid

1.     Afnemer draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door haar beschikbaar gestelde gegevens, gebreken van of ongeschiktheid van de (on)roerende zaken van afnemer waaraan de Werkzaamheden worden verricht, gebreken aan of ongeschiktheid van eventuele zaken die door afnemer ten behoeve van de uitvoering van de Werkzaamheden ter beschikking zijn gesteld, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van afnemer die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Aircovooru kan worden toegerekend. Schade als gevolg van een omstandigheid als hiervoor bedoeld, biedt afnemer jegens Aircovooru geen aanspraak op schadevergoeding of enige andere compensatie;

 

2.     Aircovooru is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie;

 

3.     Mocht Aircovooru aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Aircovooru te allen tijde het recht deze schade te herstellen. Afnemer dient Aircovooru hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Aircovooru ter zake vervalt.

 

4.     De aansprakelijkheid van Aircovooru is beperkt tot ten hoogste het herstel van de Werkzaamheden, dan wel herstel of vervanging van de leverantie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien herstel of vervanging niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van Aircovooru beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Aircovooru nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het betreffende geval op grond van de door Aircovooru afgesloten aansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico dat krachtens die verzekering toepassing is;

 

5.     Onverminderd de vervaltermijnen als bedoeld in artikel 7, bedraagt de verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens Aircovooru één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende rechtsvorderingen die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren;

 

6.     De Wederpartij vrijwaart Aircovooru van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan Aircovooru toerekenbaar is. Indien Aircovooru uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is afnemer gehouden Aircovooru zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Aircovooru, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Aircovooru en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van afnemer;

 

7.     De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Aircovooru of het uitvoerende installatiebedrijf.

 

8.     Afnemer vrijwaart Aircovooru van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) andere(n) dan aan Aircovooru toerekenbaar is. Indien Aircovooru uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is afnemer gehouden Aircovooru zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Aircovooru, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Aircovooru en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van afnemer.

Artikel 19 – Ontbinding

  1. Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voortvloeit uit de overeenkomst, inclusief de verplichting tot afname van de door Aircovooru te leveren prestaties, of in geval van surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer, wordt de afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn. In deze situatie heeft Aircovooru het recht om zonder voorafgaande sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Aircovooru gehouden is tot enige schadevergoeding of garantie;

 

  1. Bij ontbinding van de overeenkomst op grond van artikel 10.1, zowel op initiatief van Aircovooru als door een gerechtelijke uitspraak, heeft Aircovooru recht op volledige schadevergoeding. De schade wordt vastgesteld op 75% van de vergoeding die verschuldigd zou zijn voor het nog niet uitgevoerde deel van de overeenkomst. Dit laat onverlet het recht van Aircovooru om de werkelijke schade als gevolg van de tekortkoming van de afnemer te vorderen, indien daartoe gronden zijn;

 

  1. In de situaties zoals beschreven in artikel 10.1 kan Aircovooru ook de uitvoering van de overeenkomst opschorten en direct volledige betaling vorderen van al hetgeen de afnemer op grond van de overeenkomst verschuldigd is of zou worden. Bovendien heeft Aircovooru in deze gevallen recht op vergoeding van de schade die hij lijdt als gevolg van de opschorting en de gevolgen daarvan;

 

  1. Bij opschorting is Aircovooru gerechtigd om de ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken voor rekening en risico van de afnemer op te slaan. Bij ontbinding is de vorige zin van overeenkomst van toepassing, waarbij Aircovooru kan kiezen tussen opslag, verkoop of vernietiging van de zaken voor rekening van de afnemer. Bij opschorting of ontbinding heeft Aircovooru recht op volledige schadevergoeding, maar is niet gehouden tot enige schadevergoeding zelf. 

 

Artikel 20 – Niet-nakomen

In de volgende gevallen is afnemer een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd, onverminderd de overige rechten van Aircovooru uit hoofde van deze overeenkomst en de wet: 

1.     Afnemer is een boete verschuldigd van 30% van de offerte waarde met een minimumbedrag van € 200,- indien: 

a)  Afnemer een verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;

b)  Afnemer meer dan drie keer een afspraak verzet zonder goede aanleiding hiertoe. 

 

2.     Afnemer is een boete verschuldigd van 50% van de offerte waarde met een minimumbedrag van € 500,- indien: 

a)  De uitvoerafspraak binnen twee (2) werkdagen voor de start van de werkzaamheden wordt afgezegd; 

b)  De aanvang of voortgang wordt vertraagd door omstandigheden die voor risico van afnemer komen en dit niet twee (2) werkdagen voor de start van de werkzaamheden is gemeld aan Aircovooru; 

c)  Het werkgebied niet voldoet aan de gestelde eisen om de werkzaamheden veilig en bereikbaar te kunnen uitvoeren. 

 

3.         Afnemer is een boete verschuldigd van 100% van de offertewaarde met een

            minimumbedrag van € 500,- indien:

a) Afnemer niet aanwezig is ten tijde van de werkzaamheden en de

 werkzaamheden hierdoor niet uitgevoerd kunnen worden. 

Artikel 21 - Geschillen

1.     Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de afnemer woonachtig is in het buitenland.

 

2.     Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

bottom of page