top of page

Privacyverklaring

 

Definities

In dit privacy statement worden de volgende definities gebruikt:

 • Aircovooru bv: De gebruiker van dit privacy statement Aircovooru gevestigd aan Faas Wilkesstraat 435, 1095 MD Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 85016616;

 • Bezoeker: de bezoeker van de website;

 • Offerteaanvrager: de bezoeker die via de website een offerteaanvraag indient door zijn gegevens en het werk, de dienst en/of de producten die hij uitgevoerd en/of (op)geleverd wenst te hebben in te vullen en deze offerteaanvraag in te sturen;

 • Klant: de bezoeker die via de website een aankoop doet door zijn gegevens en het werk, de dienst en/of de producten die hij uitgevoerd en/of (op)geleverd wenst te hebben in te vullen;

 • Website: de website www.aircovooru.nl, waarvan Aircovooru bv de eigenaar is.

 

Persoonsgegevens

Voor Aircovooru is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van de offerteaanvragers van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van deze gegevens handelt Aircovooru volgens de toepasselijke wet- en regelgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Aircovooru bv gevestigd aan Faas Wilkesstraat 435, 1095 MD Amsterdam.

 

Aircovooru doet er alles aan om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden zoals in dit privacy statement is beschreven.

Doeleinden van de verwerking

 

Aircovooru verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens van de offerteaanvrager, of de klant:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • IP-adres

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een bestelling te doen of een offerte aan te vragen, in correspondentie en telefonisch

 • Locatiegegevens

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

 • Internetbrowser en apparaat type

 

 

De persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

 1. het leveren van de online diensten en/ produkten, namelijk het doorsturen van de offerteaanvraag, of bestelling van de klant/offerteaanvrager naar één of meerdere leveranciers die zijn aangesloten bij Aircovooru en die het werk, de diensten en/of de producten kunnen uitvoeren, respectievelijk kunnen (op)leveren, waarop de bestelling of offerteaanvraag betrekking heeft in de regio die door de offerteaanvrager is aangeklikt;

 2. relatiebeheer en/of aanprijzingen van soortgelijke producten en/of diensten;

 3. om de offerteaanvrager/klant nieuwsbrieven te kunnen versturen;

 4. het voldoen aan haar verplichtingen die voortvloeien uit de relevante wet- en regelgeving;

 5. het verbeteren van de dienstverlening van Aircovooru;

 6. om contact met de offerteaanvrager/klant op te kunnen nemen.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Aircovooru verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar, onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@aircovooru.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Aircovooru bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan 5 jaar, na deze periode worden uw gegevens geanonimiseerd.

 

Versturen van digitale nieuwsbrieven

De persoonsgegevens van de offerteaanvrager worden enkel voor het versturen van digitale nieuwsbrieven, of overige commerciële communicatie via de e-mail gebruikt, indien de offerteaanvrager daarvoor uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan Aircovooru. Bij het indienen van een offerteaanvraag, of het plaatsen van een bestelling via de website heeft de offerteaanvrager hiermee ingestemd. 

De offerteaanvrager/klant kan zijn toestemming tot versturen van nieuwsbrieven te allen tijde intrekken, zie de paragraaf "Het recht van verzet". Aircovooru zal de offerteaanvrager/klant niet via de e-mail voor direct marketingdoeleinden benaderen indien de offerteaanvrager daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Aircovooru en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

 

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u, of een andere door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@aircovooru.nl.  

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Aircovooru wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Het is Aircovooru toegestaan de persoonsgegevens van de offerteaanvrager aan een derde te verstrekken:

 1. indien de offerteaanvrager daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;

 2. in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;

 3. ter bescherming van de rechten of het eigendom van Aircovooru;

 4. ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid;

 5. bij verdenking van fraude of andere illegale activiteiten;

 6. ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van andere gebruikers van de website www.arcovooru.nl

 7. Indien het noodzakelijk is voor de dienstverlening van Aircovooru. De dienstverlening van Aircovooru bestaat eruit dat de offerteaanvrager/klant via de website een offerteaanvraag kan indienen, of bestelling kan plaatsen. Deze offerteaanvraag/bestelling wordt doorgestuurd naar de relevante leverancier(s).

Door Aircovooru ingeschakelde dienstverleners, zoals, maar zeker niet beperkt tot, nieuwsbriefverzenders, worden niet als derden in de zin van dit artikel beschouwd.

 

Beveiligingsmaatregelen

Om inzage van persoonsgegevens van de offerteaanvrager door onbevoegden te voorkomen, heeft Aircovooru verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van persoonsgegevens.

 

Privacy beleid van derden

Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden, zoals social media websites, die door middel van links met de website zijn verbonden. Aircovooru aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient de bezoeker het privacy beleid van de betreffende website raadt te plegen.

 

Wijziging gegevens

Op verzoek verleent Aircovooru aan de offerteaanvrager/klant toegang tot alle informatie die Aircovooru van hem bijhoudt. Verder biedt Aircovooru de offerteaanvrager/klant de mogelijkheid om eventueel onjuiste gegevens die Aircovooru van hem bijhoudt, te laten corrigeren of verwijderen. 

Voor inzage in genoemde informatie of wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens van de offerteaanvrager/klant, kan de offerteaanvrager/klant contact opnemen met Aircovooru via het e-mailadres info@aircovooru.nl.  

 

Contact

Indien de bezoeker vragen heeft over het privacy statement of vindt dat de website of het handelen van Aircokopen.nu niet in overeenstemming is met het privacy statement, dan kan de bezoeker contact met Aircovooru opnemen.

 

Wijzigingen

Aircovooru behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wijzigingen of aanvullingen op het privacy statement worden hier gepubliceerd. Aircovooru raadt de bezoeker aan om regelmatig het privacy statement te controleren.

 

Cookies

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van de computer van de bezoeker. Cookies kunnen de computer van de bezoeker of de bestanden die op de computer staan niet beschadigen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines.

Aircovooru maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van de volgende cookies: Google Analytics, Facebook, Google Adwords Remarketing en Google Adwords conversie tracking. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 

De bezoeker heeft de mogelijkheid zijn internet browser op een dergelijke wijze aan te passen dat reeds geplaatste cookies worden verwijderd en dat het plaatsen van cookies volledig wordt geblokkeerd. Op welke wijze de bezoeker cookies kan verwijderen en het plaatsen van cookies kan blokkeren verschilt per internet browser. Voor meer informatie daarover kan de bezoeker de help-functie van zijn browser raadplegen. Het verwijderen en blokkeren van cookies kan tot gevolg hebben dat de bezoeker niet van alle onderdelen van de website gebruik kan maken.

 

aircovooru maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies om te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website door de bezoeker (met inbegrip van het IP-adres van de computer van de bezoeker) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de bezoeker de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. 

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Voor meer informatie over het privacybeleid van Google: http://www.google.com/policies/privacy/.

 

Enkel indien de bezoeker daarvoor vooraf toestemming heeft verleend, plaatst Aircovooru cookies die niet noodzakelijk zijn voor de werking van de website, de levering van de online diensten of voor analyse doeleinden.

 

Op de website kunnen buttons worden opgenomen om webpagina's te promoten ("liken") op Facebook. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Aircovooru heeft daar geen invloed op. De bezoeker dient de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kan wijzigen) te raadplegen om te lezen wat zij met (persoons)gegevens van de bezoeker doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die zij verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar Facebook en opgeslagen op servers. Facebook stelt zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Voor meer informatie: http://www.facebook.com/policies.

bottom of page